ආව එවුන්

Saturday, May 21, 2011

මග බලාගෙන






නුබේ තුරුලේ සැගවී
සුදු මුහුන සිබින්නට....
අද සෙනසුරාදා
එනවා නේද අදත් රෑට...
වෙනදා වගේම
මගේ ලස්සන හීනයට........
වෙනදා අපි හම්බ වෙ‍ච්ච
නොදන්නා මිටියාවතේ
අහි0සක තොටුපල මතකද?
මම තාම එතන ඉන්නේ
ඔයා එනකන් මග බලාගෙන.........