ආව එවුන්

Friday, August 10, 2012

මොනා ලියන්නද කියලා හිතාගන්න බෑ..

පොත පත පෑන් පැන්සල් නම් ඇත අවට,
සිසිලස ලබා දෙන පංකා යමින් වට,
ටියුට් ඇසෙස්මන්ට් ඇත නිම කරන්නට,
බෙහෙතක් හොයන් නැත ඔය කම්මැලි කමට,

තරු මල් තිබෙයි සද නැහැ අද අමාවක..
සයනේ නෙත වසා ඇලවූ වෙලාවක..
නුබ මට තවම පෙම් කරැතැයි මුලාවක..
ලියා එවන් නුබෙ පෙම වැහි වලාවක...

යසියා ලියන ලදි ..