මොනා ලියන්නද කියලා හිතාගන්න බෑ..

පොත පත පෑන් පැන්සල් නම් ඇත අවට,
සිසිලස ලබා දෙන පංකා යමින් වට,
ටියුට් ඇසෙස්මන්ට් ඇත නිම කරන්නට,
බෙහෙතක් හොයන් නැත ඔය කම්මැලි කමට,

තරු මල් තිබෙයි සද නැහැ අද අමාවක..
සයනේ නෙත වසා ඇලවූ වෙලාවක..
නුබ මට තවම පෙම් කරැතැයි මුලාවක..
ලියා එවන් නුබෙ පෙම වැහි වලාවක...

යසියා ලියන ලදි ..

Comments

Popular posts from this blog

චිරංසීන්-02 මෙතක් ආ මඟ

යමින් ගමන් සටහන්

සුලඟ ඉතින් කොහොමද ?