ආව එවුන්

Thursday, February 25, 2016

රන් මුදුවක්

රන් මුදුවක් පලදන්න සුරතේ
මාන බලා ඉදිනා
සොදුරු සිහිනයක ප්‍රියාදරයවී
ඔබ මා ලග සිටියා
හද සේ දිලිසෙන ඔබෙ ඔය හිනාව
පින්තූරෙක දුටුවා
දිවියේ මා දුටු සිහින සියල්ලම
ඔබ අද ඇත විදලා

පුන්චි කාලෙ කවදාභෝ විදින්න
පෙම  නුබ වැනි ලදකින්
පැතූ පැතු එක්කැටි වී ඇත අද
විදවමි මග බලමින්
සිනා සිසී ඔන කතා කරන හැටි
දකින්න පියැවි ඇසින්
එන්නම් මා ලද විගස සුපෙම්
ඇරයුම් ඔබගේ නිවැසින්


බොලද සිතින් නොවෙතැයි දේ සිත සිත
තැවුනත් මලක මතින්
සුර ලියකගෙ පෙම් වදන් අසන්නට
මා කර ඇතිදෝ පින්
උදේ සවස හිතසංවර නැත මගෙ
කිමක් වෙයිද සිතමින්
හිත පිලිගන්නෙම නුබව කලින්
සසරෙදි මුන ගැහුනු ලෙසින්


            

No comments:

Post a Comment

මොකක් හරි කිව්වනම් හෙන ගැම්මක් මට ඒක