ආව එවුන්

Wednesday, December 24, 2014

ඈ කවුරුඳයි මගෙන් නාසන්න... එය මම ද නොදන්නෙමි..."කන පලාගන්නට

 එපා නුබ මහ වැස්ස

එක කිවිසුමක්වත්

 ගියෝතින් නම් ඇයට

නීල දග කෙහෙරැල්ල
තෙමී ඇත හොදටෝම
හීතලේ ගැහි ගැහී
ඉදී ඈ තුරුලේම
පායනා විට රෑට
උනුහුමයි හද තාම
සුදු වුනා කලු හීන
සිටියි නුබ ලග පාත"

1 comment:

මොකක් හරි කිව්වනම් හෙන ගැම්මක් මට ඒක