ආව එවුන්

Friday, February 4, 2011

මගේ හීනය කවුද උස්සලා

ඊයෙ පෙරේදා තිබුන කැම්පස් නොයෑමේ උන අඩුවෙමින් ඇත.නමුත්තවමත් කැම්පස් යාමට ප්‍රියක් නැත.advanced level results මෙතරම් හොදවෙතැයි සිහිනයකින් වත් නොසිතු මා B තුනක් ලැබුනායින් එදා සතුටු වුවද අද දුක් වෙමි. මන්ඳ එය මා මා දුටු සිහිනයෙන් ඈත් කරන නිසාවෙනි..

"නෑ නෑ මම campus යන්නෙම නෑ"

No comments:

Post a Comment

මොකක් හරි කිව්වනම් හෙන ගැම්මක් මට ඒක